Mitsubishi Montero 1990 al 2000

Mitsubishi Montero 1995.jpg

MONTERO 1995 (5/21)

JUNKER RIOS 

Mitsubishi Montero 2000.jpg

MONTERO 2000 (7/20)

JUNKER BAIROA 

Mitsubishi Montero 1999.jpg

MONTERO 1999 (10/19)

JUNKER BERNIRD

Mitsubishi Montero 1995.jpg

MONTERO 1995 (3/17)

JUNKER KENNY

Mitsubishi Montero 1996.jpg

MONTERO 1996 (6/20)

JUNKER KENNY

MITSUBISHI MONTERO 2001.jpg

MONTERO 2000 (7/20)

TALLER ALMIRANTE

Mitsubishi Montero 1996.jpg

MONTERO 1996 (10/19)

JUNKER PI

Montero 1995.jpg

MONTERO 1995 (10/18)

JUNKER JR GUERRA

Willy Parts Services

  787-531-7463,

  787-603-0115

Mitsubishi Montero 1999.jpg

MONTERO 1999 (12/19)

JUNKER BERNIRD

Mitsubishi Montero 1999.jpg

MONTERO 1999 (4/19)

JUNKER JR GUERRA

Montero 1991.jpg

MONTERO 1991 (3/18)

JUNKER PI