Honda Civic 1980 - 2000

Honda Civic 1994.jpg

CIVIC 1994 (9/21)

KERY JUNKER

Willy Parts Services

  787-531-7463,

  787-603-0115

Honda Civic 2000.jpg

CIVIC 2000 (2/21)

CIVIC 1997 (4/19)

JUNKER JR GUERRA

Honda Civic 1998.jpg

CIVIC 1998 (4/19)

JUNKER KENNY

HONDA CIVIC 1999.jpg

CIVIC 1999 (9/20)

JUNKER PI

Honda Civic 2000.jpg

CIVIC 2000 (1/19)

JUNKER PI

Civic 1998.jpg

CIVIC 1998 (6/18)

JUNKER BORGES

Honda Civic 1998.jpg

CIVIC 1998 (9/21)

JUNKER GARDY

Honda Civic 1999.jpg

CIVIC 1999 (6/21)

JUNKER RIOS

Honda Civic 1997.jpg

CIVIC 1997 (6/20)

JUNKER HNOS ACEVEDO

Honda Civic 1997.jpg

CIVIC 1997 (7/19)

JUNKER HNOS ACEVEDO

Honda Civic std 2000.jpg

CIVIC STD 2000 (11/19)

JUNKER DEL CENTRO

Civic 1999.jpg

CIVIC 1999 (10/18)

JUNKER GARDY

Honda Civic 1997.jpg

CIVIC 1997 (7/21)

JUNKER JR GUERRA

Honda Civic std 1999.JPG

CIVIC std 1999 (11/20)

JUNKER GURABO

Honda Civic 1996.JPG

CIVIC 1996 (10/19)

JUNKER KENNY

Honda Civic 1997.JPG

CIVIC 1997 (11/18)

JUNKER KENNY

Civic 1998.jpg

CIVIC 1998 (8/19)

JUNKER BERNIRD

Honda Civic 1993.jpg

CIVIC 1993 (11/18)

KERY JUNKER

 Autos  de Junkers no VIP

CIVIC 1999 (5/21)

JUNKER DEL CENTRO

rojo

CIVIC 1996 (11/19)

JUNKER DORADO

midnight

CIVIC 1995 (4/21)

CIDRA BODY PARTS

rojo

CIVIC 1998 (12/20)

JUNKER BERNIRD

gravity blue